fbpx

เครื่องฟอกอากาศ G-Life

ทําไมต้องเครื่องฟอกอากาศ G-Life?

G-Life เป็นมากกว่าเครื่องฟอกอากาศ เครื่องฟอกอากาศทั่วไปทําได้เพียงฟอกอากาศที่อยู่ในห้อง ไม่สามารถเติมออกซิเจนที่จําเป็นต่อร่างกาย แต่ G-Life ทําได้ทั้งฟอกอากาศในห้องและนําอากาศ ใหม่จากภายนอกที่เต็มไปด้วยออกซิเจน ผ่านระบบการกรองและฆ่าเชื้อโรค 6 ขั้นตอนซึ่งจะ กําจัดฝุ่น เชื้อโรค ไวรัสและมลพิษในอากาศก่อนส่งเข้าไปในห้องของคุณ

เครื่องของเราถูกออกแบบมาให้ทํางานตลอด 24 ชั่วโมงโดยไม่ต้องหยุดพักเพื่อจ่ายอากาศ ที่บริสุทธิ์เข้าสู่ห้องของคุณอย่างเนื่อง ระบบนี้จะทําให้อากาศภายในห้องสะอาดตลอดเวลา ด้วยการสร้างสภาวะห้องแรงดันบวกซึ่งจะทําหน้าที่เป็นเหมือนโล่ป้องกันไม่ให้ฝุ่น เชื้อโรค ไวรัสและมลพิษเข้าสู่ห้องของคุณ

3 ระบบในหนึ่งเดียว

ระบบเติมอากาศสะอาดที่มีออกซิเจน

ระบบ Positive Pressure Room

ระบบฆ่าเชื้อโรค และเชื้อไวรัสด้วย UV-C

จุดเด่นผลิตภัณฑ์

ระบบที่ได้รับความไว้วางใจจากแสนสิริ ในการทํา “บ้านปลอดฝุ่น”

ผ่านการวิจัยและทดสอบ SGS เพื่อทดสอบสภาพอากาศหลังติดต้ัง

ติดต้ังแล้วกว่าพันครัวเรือนทั่วประเทศ

ระบบการทํางาน

ขั้นตอนที่ 1
how-to-system-working-1

เครื่องฟอกอากาศ G-Life ดึงอากาศใหม่จากภายนอกที่เต็มไปด้วยออกซิเจนผ่านระบบการกรองและฆ่าเชื้อโรค 6 ขั้นตอน เพื่อให้ได้อากาศท่ีบริสุทธ์ิ

ขั้นตอนที่ 2
how-to-system-working-2

อากาศใหม่ท่ีสะอาดและเต็มไปด้วย ออกซิเจนถูกส่งเข้าไปยังตัวห้องตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อขับไล่อากาศเก่าท่ีไม่ได้รับการหมุนเวียน ทําให้อากาศภายในห้องปลอดโปร่งโล่งสบายและดีต่อสุขภาพ

ขั้นตอนที่ 3
how-to-system-working-3

การเติมอากาศใหม่ตลอด 24 ชั่วโมง ทําให้ห้องเกิดสภาวะห้องแรงดันบวก (Positive Pressure Room) และป้องกันไม่ให้อากาศสกปรกจากภายนอกเข้าสู่ตัวห้องอีกคร้ัง

ระบบการกรองอากาศและฆ่าเชื้อโรค

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

นัดหมายดูสถานที่ติดตั้ง

    ระบบอื่นของบริษัท

    ประสบการณ์กว่า 20 ปี

    ติดตั้งมาแล้วในบ้านนับพันหลัง กำจัดฝุ่น กลิ่น และเชื้อโรค 100% สินค้ามาตรฐาน มอก รับประกันสูงสุด 10 ปี