fbpx

ผลวิจัยทางการแพทย์ และผลการทดสอบ SGS

ผลการวิจัย

เครื่องฟอกอากาศ

แรงดันบวก

รายงานเบื้องต้น
ประสิทธิภาพในการลดปริมาณสารก่อภูมิแพ้ในอากาศภายในห้องของเครื่องฟอกอากาศแรงดันบวก G-Life
Dr.Boonchua Dhorranintra
The Association of Allergy and Immunology of Thailand

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.บุญเจือ ธรณินทร์

สมาคมโรคภูมิแพ้ และอิมมูโนวิทยาแห่งประเทศไทย

บทคัดย่อ

การกำจัดสารก่อภูมิแพ้ภายในห้องอยู่อาศัย เป็นมาตรการสำคัญในการป้องกัน และรักษาโรคภูมิแพ้ที่ได้ผลดี เครื่องฟอกอากาศแรงดันบวก G-Life ใช้หลักการกรองอากาศและฟอกอากาศ 4 ขั้นตอน ใช้รังสีอุลตราไวโอเล็ตทำลาย เชื้อจุลินทรีย์เป็นขั้นตอนสุดท้าย ก่อนปล่อยอากาศสะอาด เข้าสู่ห้องอยู่อาศัยที่ปิดทึบอากาศบริสุทธิ์ปราศจาก สารก่อภูมิแพ้ ฝุ่นละออง และกลิ่นจะไหล เข้าภายในห้องแทนที่อากาศเสีย และสารก่อภูมิแพ้ในอากาศ ซึ่งจะถูกขับออกไป ได้ทำการตรวจชนิดและปริมาณสารก่อภูมิแพ้ในอากาศ ภายในห้อง ได้แก่ เกสรพืช สปอร์ของเชื้อรา และแบคทีเรีย ก่อนและหลังการทำงานของเครื่องฟอกอากาศแรงดันบวก G-Life และเปรียบเทียบกับ คุณภาพอากาศภายนอกห้อง ณ เวลาต่างๆหลังการใช้เครื่องมือ โดยใช้ Burkard Personal Volumetric Air Sampler และ Burkard Air Sampler for Agar Plate และ ตรวจวัดคุณภาพของอากาศ ได้ผลว่าปริมาเกสรพืช สปอร์ของเชื้อรา แบคทีเรียในอากาศลดลงร้อยละ 60 เมื่อ 24 ชั่วโมงหลังใช้เครื่องปริมาณของออกซิเจน ถูกควบคุมให้คงที่ไม่ลดลง ความชื้นสัมพัทธ์ และอุณหภูมิห้องไม่เปลี่ยนแปลง ผลการวิจัยสรุปว่า เครื่องฟอกอากาศแรงดันบวก G-Life สามารถลดปริมาณสาร ก่อภูมิแพ้ในอากาศภายในห้องพักอาศัยได้อย่างมีนัยสำคัญ ทั้งยังสามารถเพิ่มคุณภาพอากาศภายในห้องด้วย

A Preliminary Report.
Efficacy of indoor aeroallergen reduction by Fresh Air Generator G-Life
Abstract

Avoidance and minimizing of allergic substances is the important principles to control and cure all allergic diseases. The principles of clean room air production by the Fresh Air Generator G-Life are the processes of the ambient air filtrations, deodorization and finally disinfection by the Ultraviolet light. Clean air is then blown into the room to replace the contaminated room air. To prove the efficacy of this patented Thai innovation, the aeroallergenic substances such as plant pollens, mold spores, bacteria was detected and counted using the Burkard Personal Volumetric Air Sampler and the Burkard Air Sampler for Agar Plate. Other important air quality is also recorded. The Fresh Air Generator G-Life room air treatment can reduce the number of the detected aeroallergens by 60 percent after 24 hours. The oxygen content in the room can be controlled at the fresh air level. The relative humidity and room temperature are not affected. This method of room air treatment is proved as an effective and useful procedure for minimizing the indoor aeroallergens and other pollution.

บทนำ

สารก่อภูมิแพ้ในอากาศ ได้แก่ เกสรพืช และสปอร์ของเชื้อรา เป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดโรคภูมิแพ้รองลงมา จากไรฝุ่น แมลง ฯลฯ ซึ่งเป็นสารก่อภูมิแพ้ภายในห้อง หลักในการรักษาโรคภูมิแพ้ที่ได้ผลคือ ขจัดและหลีกเลี่ยง สารก่อภูมิแพ้มีผู้คิดค้นวิธีการต่างๆเพื่อลดปริมาณสาร ก่อภูมิแพ้ แต่ประสิทธิภาพยังไม่น่าพอใจ

เครื่องฟอกอากาศแรงดันบวก G-Life เป็นระบบที่กำจัดมลพิษของอากาศโดยดูดอากาศจากภายนอกห้องผ่านกระบวนการกรอง ฝุ่นหยาบ ดูดกลิ่นและกรองมลพิษ กรองซ้ำโดยใช้แผ่นกรอง ULPA ซึ่งสามารถกรองอนุภาคขนาดเล็กได้ถึง 0.12 ไมครอน ฆ่าเชื้อด้วยรังสีอุลตร้าไวโอเล็ต แล้วจึงปล่อยอากาศที่กรองแล้วเข้าไปในห้องทำให้อากาศภายใน ห้องมีความกดอากาศเพิ่มขึ้น แทนที่อากาศเดิมที่จะถูกดันออกไปนอกห้องผ่านซอกประตู หน้าต่าง และรูรั่วต่างๆ ตลอดเวลา เป็นการขจัดมลพิษภายในห้องได้อย่างต่อเนื่อง

วัตถุประสงค์

เพื่อทดสอบประสิทธิภาพของเครื่องฟอกอากาศแรงดันบวก G-Life ในการลดสารก่อภูมิแพ้ในอากาศ ภายในห้อง

วัสดุและวิธีการ

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

 1. Burkard personal volumetric air sampler เครื่องวัดปริมาณและชนิดของเกสรพืช และสปอร์ของเชื้อรา ในอากาศ
 2. Burkard portable air sampler for agar plate เครื่องวัดปริมาณและชนิดของเชื้อรา แบคทีเรียในอากาศ โดยการเพาะเชื้อ
 3. กล้องจุลทัศน์
 4. เครื่องบันทึกอุณหภูมิห้อง ความชื้นสัมพัทธ์ ปริมาณของออกซิเจนในอากาศ
สถานที่ติดตั้งเครื่องฟอกอากาศแรงดันบวก G-Life

ห้องที่ 1: ห้องปฏิบัติการ

 • กว้าง 2.0 เมตร
 • ยาว 4.0 เมตร
 • สูง 2.7 เมตร
 • ใช้เครื่องฟอกอากาศแรงดันบวก G-Life Model C 301 R
 • เติมอากาศ 1.25 คิวบิกเมตรต่อนาที

ห้องที่ 2: ห้องนอน

 • กว้าง 5.5 เมตร
 • ยาว 8.0 เมตร
 • สูง 2.0 เมตร
 • ใช้เครื่องฟอกอากาศแรงดันบวก G-Life Model G 201 R
 • เติมอากาศ 1.80 คิวบิกเมตรต่อนาที
วิธีการวิจัย

ขั้นตอนที่ 1

ก่อนการติดตั้งเครื่องฟอกอากาศแรงดันบวก G-Life วัดปริมาณสารก่อภูมิแพ้ในอากาศภายนอก และภายในห้อง ในตำแหน่งต่างๆ ณ เวลา 0, 1, 3, 6, 9, 12, 18, 24 ชั่วโมง

ขั้นตอนที่ 2

2.1 หลังติดตั้งและเดินเครื่องเติมอากาศ G-Life วัดปริมาณสารก่อภูมิแพ้ในอากาศภายนอก และภายใน ห้องที่ตำแหน่งเดิม ณ เวลา 0, 1, 3, 6, 9, 12, 18, 24 ชั่วโมง

2.2 ในขณะใช้เครื่องเติมอากาศ G-Life ต่อเนื่อง วัดปริมาณสารก่อภูมิแพ้ในอากาศภายในห้องที่ ตำแหน่งเดิม ณ เวลา 0, 6, 12, 18, 24 ชั่วโมง ติดต่อกันเป็นเวลา 3 วัน

ผลการวิจัย

คุณภาพอากาศภายในห้องที่ใช้เครื่องฟอกอากาศแรงดันบวก G-Life

ปริมาณสารก่อภูมิแพ้ในอากาศของห้องที่ใช้เครื่องฟอกอากาศแรงดันบวก G-Life

โดยใช้ Burkard Personal Volumetric Air Sampler (ในอากาศ 20 ลิตร)

ปริมาณสารก่อภูมิแพ้ในอากาศของห้องที่ใช้เครื่องฟอกอากาศแรงดันบวก G-Life

โดยใช้ Burkard Portable Air Sampler for Agar Plate

ห้องที่ 1 (ภายใน 24 ชั่วโมง)

ห้องที่ 2 (ภายใน 24 ชั่วโมง)

สรุปผลการทดลองเบื้องต้น

ประสิทธิภาพของเครื่องฟอกอากาศแรงดันบวก G-Life

เครื่องฟอกอากาศ

แรงดันบวก

ผ่านการทดสอบจาก

SGS Environmental Service

เครื่องปรับอากาศ

สำหรับห้องปลอดเชื้อ

ผ่านการทดสอบจาก

SGS Environmental Service

Add LINE G-Life เพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้เลย เพิ่มเพื่อน